Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)


Oddział w Częstochowie

Edukacja i oferta szkoleniowa

Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników służb ekonomicznych przy udziale wysokiej klasy fachowców. Aktualna oferta szkoleniowa obejmuje bloki tematyczne:

• nowelizacja ustawy o rachunkowości 
• podatek dochodowy od osób fizycznych
• podatek dochodowy od osób prawnych
• podatek od towarów i usług
• sporządzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat • prawo działalności gospodarczej• obowiązki płatników składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych• zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
• współczesne metody i techniki marketingowe użyteczne w przedsiębiorstwie - kodeks celny    w praktyce oraz podatek akcyzowy
• prawo pracy na co dzień
• nowelizacja prawa pracy
• zmiany w prawie spółek i prawie gospodarczym oparte na nowym Kodeksie handlowym
• zasady pracy i obowiązki kasjera złotowego i walutowo - złotowego
• przeciwdziałanie wprowadzeniu do obroty finansowego wartości majątkowych pochodzących   z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
 
 
Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Częstochowie oferuje zainteresowanym tanie formy szkolenia oraz doskonalenia wiedzy i umiejętności kasjerów złotowych i  walutowo - złotowych. Szkolenia prowadzą wysokiej klasy specjaliści. Oferujemy jedne z najniższych cen w kraju. Stowarzyszenie prowadzi również szkolenia zlecone przez zakłady pracy o tematyce ekonomiczno - prawnej określonej przez zamawiającego.
Edukacja

Oddział PTE w Częstochowie prowadzi od roku szkolnego 2000/2001 Zaoczną Szkołę Policealną Pracowników Służb Społecznych w Częstochowie.

Szkoła kształci w zawodach:
• opiekun w domu pomocy społecznej – 4 semestry,• opiekunka środowiskowa – 2 semestry• asystent osoby niepełnosprawnej – 2 semestry• technik BHP – 4 semestry (bezpłatnie)

• technik rachunkowości – 4 semestry.


Zawody te przygotowują wyspecjalizowaną kadrę do pracy w zakresie opieki nad ludźmi starszymi, ułomnymi, organizacji pomocy dla dzieci i młodzieży pozbawionej właściwej opieki dorosłych, ułatwiania rehabilitacji społecznej i zawodowej. Przygotowują do pracy z osobami indywidualnymi wymagającymi pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej. Ponadto przygotowują kadrę do prowadzenia księgowości oraz zagadnień bezpieczeństwa pracy w zakładach.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w:
• domach małego dziecka lub oddziałach dziecięcych w szpitalach,
• hospicjach dla dzieci,
• domach pomocy społecznej,
• warsztatach terapii zajęciowej,
• ośrodkach wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym,
• specjalistycznych domach pomocy społecznej,
• środowiskowych domach samopomocy,
• oddziałach rehabilitacji w szpitalach,
• hospicjach dla dorosłych.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Bez wpisowego, bez opłat za egzaminy,     bez opłat za wakacje. Czesne 50 zł. miesięcznie. Technik BHP bezpłatnie.

Zapewniamy wysoko kwalifikowaną kadrę pedagogiczną i wysoki poziom nauczania           w naszej szkole!

Informacje i zapisy przyjmuje Biuro Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Kilińskiego 32/34; tel.: 34 324 26 30, 34 324 97 33   w godz.: 10.00–15.00, e-mail: opteczwa@onet.pl

Wymagane dokumenty do szkoły:
- świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo maturalne,
- zaświadczenie o stanie zdrowia,
- 1 zdjęcie formatu legitymacyjnego,
- kserokopia dowodu osobistego.

Nabory na I semestr prowadzimy: wrzesień i luty.

Zapraszamy do naszej szkoły!!!


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony