Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)Profesor Alojzy Melich

 

Alojzy Paweł Melich urodził się 7 czerwca 1918 roku w Gliwicach jako syn Ignacego
i Marii z domu Jończyk. Do szkoły średniej uczęszczał w Mysłowicach. Było to Państwo­we Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki, które ukończył zdając egzamin maturalny w 1937 roku. W tym samym roku rozpoczął naukę w prywatnym Wyższym Studium Nauk Społeczno
-Gospodarczych w Katowicach na Wydziale Or­ganizacji Przemysłu. Studia przerwał wybuch II wojny świa­towej. Po wojnie ukończył przerwane studia w Wyższym Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych w Katowicach. W 1949 roku przeniósł się na studia w Akademii Handlo­wej w Krakowie, gdzie w 1950 roku uzyskał magisterium. W 1945 roku rozpoczął pracę zawodową w Zjednoczeniu Przemysłu Cynkowego w Katowicach, gdzie był kierownikiem Sekcji Upaństwowienia Przemysłu do 1950 roku. W tym samym roku podjął pracę naukowo-dydaktyczną w Wyższej Szkole Eko­nomicznej (od 1974 roku Akademii Ekonomicznej im. Ka­rola Adamieckiego) w Katowicach, pozostając jednocześnie radcą ekonomicznym polskiego przemysłu metali nieżela­znych.

Profesor Melich pracował w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego nieprzerwanie do ostatnich dni życia, pomimo przejścia na emeryturę w 1988 roku.

Pracę na Uczelni rozpoczął jako zastępca profesora w Kate­drze Ekonomiki Przemysłu. Od 1964 pełnił funkcję kierownika Katedry Ekonomii Politycznej, a w latach 1969-1988 był dyrektorem takiegoż Instytutu. Jako emerytowany pracownik nauki był zatrudniony w Ka­tedrze Finansów AE, w tamtejszym Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Finansowych.

Był pierwszym doktorem wypromowanym w katowickiej Uczelni. Stopień ten otrzymał w ówczesnej Wy­ższej Szkole Ekonomicznej w 1960 roku, na podstawie dysertacji doktorskiej Płace, ich organizacja i struktura na przykładzie kopalnictwa rud metali nieżelaznych, napisanej pod kierunkiem naukowym prof. Mariana Franka. Cztery lata później Alojzy Melich uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Teoretyczne i praktyczne problemy płacowe we współczesnym kapitalizmie. Kolokwium habilitacyjne od­było się w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie (dziś Uniwersytet Gdański). W 1960 roku Alojzy Melich został docentem. W 1964 roku Rada  Państwa nadała Mu tytuł naukowy profesora nadzwyczaj­nego, a w 1972 profesora zwyczajnego.

W Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach A. Melich pełnił w latach 1954-1962 funk­cję prodziekana Wydziału Przemysłu. W la­tach
1965-1975 piastował godność rektora Uczelni. Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk powo­łało Profesora Alojzego Melicha w 1971 roku na członka korespondenta PAN. W tym samym roku Uniwersytet Marcina Lu­tra w Halle-Wittenberg w Niemczech nadał Mu tytuł doktora honoris causa.

Prof. Alojzy Melich był w latach 1975-1985 człon­kiem Prezydium Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W tym okresie pełnił jednocześnie funkcję Przewodniczą­cego Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. W latach 1974-1983 był Przewodniczącym Komitetu Pro­blemów Pracy i Polityki Społecznej, a w łatach 1971-1980 zastępcą Przewodniczącego Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. W latach 1964-1968 był wiceprzewodniczącym Ślą­skiego Instytutu Naukowego w Katowicach, w latach 1983-1990 także redaktorem prac nad Encyklopedią Górnośląską. Przez wiele lat był działaczem Polskiego To­warzystwa Ekonomicznego. W okresie 1958-1980 pełnił funkcję członka zarządu Oddziału PTE w Katowicach, będąc w latach 1960-1964 sekretarzem, a w okresie 1964-1975 wiceprezesem tegoż Oddziału. W latach 1965-1981 był członkiem Zarządu Głównego PTE w Warszawie. Pełnił też funkcję wiceprezesa Górnośląskiego Towarzystwa Przy­jaciół Nauk im. W. Roździeńskiego w Katowicach.

Profesor Melich był przez 5 lat przewod­niczącym Sekcji Ekonomicznej Centralnej Komisji Kwalifi­kacyjnej do Spraw Kadr Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów oraz członkiem jej Prezydium. Recenzował licz­ne przewody profesorskie. Był posłem na Sejm w latach 1972-1980, pełniąc funkcję zastępcy Przewodniczącego Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów.

Pod kierunkiem Profesora Melicha obroniono blisko 700 prac magisterskich i 15 dysertacji doktorskich. Zaintereso­wania naukowe Profesora Alojzego Melicha koncentrowa­ły się głównie na problemach teorii, polityki i techniki płac, zasad gospodarowania i rachunku ekonomicznego, społecz­nych aspektów ekonomii. Dorobek naukowy Profesora Melicha obejmuje ponad 300 pozycji, w tym 28 książek i ponad 120 rozpraw naukowych.

Profesor Melich był otwarty na innych ludzi, studen­tów, pracowników naukowych. Swymi publikacjami i sty­lem pracy Profesor szerzył wzór pracowitości, systematycz­ności, rzetelności intelektualnej i moralnej. Doniosłym ry­sem jego osobowości była udzielająca się pogoda ducha, energia i chęć działania. Był wybitną postacią w polskiej ekonomii XX wieku.

Prof. Alojzy Melich zmarł w Katowicach w dniu 21 kwietnia 2006 roku.

prof. Grażyna Musiał

skrót opracowania Grażyny Musiał: Alojzy Melich – życie i praca. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. 48: 2003 nr 1-2, s.57-81.


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony